Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2015

0601 3f0f 500
Reposted fromJoeMoye JoeMoye

January 07 2015

December 26 2014

LekarskaTV

Reposted bynattaly nattaly

December 17 2014

3398 9947 500
Reposted fromhormeza hormeza viamargothh margothh

December 15 2014

7714 a3cb
bark
Reposted fromconjugated conjugated

December 12 2014

Hebefrenicy swoim zachowaniem nie przestrzegają norm społecznych – ich działania uznawane są za niestosowne, bezczelne, dziecinne, dziwaczne, absurdalne lub głupkowate. Charakterystyczne zachowania obejmują szeroki wachlarz od gadatliwości i błazenady po manieryzmy, dziwne pozy, aż po wycofanie i brak zainteresowania innymi ludźmi. 
http://schizofrenia.net.pl/schizofrenia-hebefreniczna/
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

December 11 2014

IV pumps & Refurbished Medical Equipment - CebuClassifieds

Willow Medical provides Medical/Safety Supplies, IV pumps & Refurbished Medical Equipment to various market segments. Our company strives for customer satisfaction by offering personal service to meet your needs. Willow Medical is your source for all the latest up to date products.
Tags: We buy your IV pumps

November 06 2014

October 23 2014

Chory próbuje często zachować pozory logiki w swoich wypowiedziach, tworząc nowe pojęcia o znaczeniu niezrozumialym dla pozostałych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie_paralogiczne
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

Bristol stool scale

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

October 21 2014

Purchase infusion pumps by Willow Medical

Willow Medical provides Medical/Safety Supplies, IV pumps & Refurbished Medical Equipment to various market segments.

October 17 2014

Willow Medical - Freeadsau

Willow Medical provides Medical/Safety Supplies, IV pumps & Refurbished Medical Equipment to various market segments. Our company strives for customer satisfaction by offering personal service to meet your needs. Willow Medical is your source for all the latest up to date products.

September 23 2014

1739 d875 500
Reposted fromSpookie Spookie viaakisame akisame

September 22 2014

0860 f907
Reposted fromvermillionlove vermillionlove viaakisame akisame

September 15 2014

September 05 2014

August 26 2014

Prawdziwym wyzwaniem współczesnej psychiatrii jest odpowiedzenie na egzystencjalna pustkę. Coraz więcej pacjentów uskarża się bowiem na poczucie bezsensu i życiowej próżni.
— Viktor E. Frankl "Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

August 22 2014

August 08 2014

May 13 2014

Play fullscreen
Ballada o Farmakologii
Reposted fromklaceha klaceha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl